Links


Kandidater i Vordingborg

 

————————————–

————————————–

————————————–

Jørn Rasmussen

Man må desvære ikke indsætte avissider på grund af ophavsret. Men i har mulighed for at søge på Heino Hahn. Så vi der komme mange artikler frem. Der også et radio klip fra P1 titel med baglandet i bakspejlet. Beretning om den første danske nødhjælps konvoj til Kosovo. Det var starten på over 2 år i krigsområdet Kosovo. Jeg var også med i borgen kørsel på kanten. Jeg var også en af de tidligere veteraner fra Bosnien så modtog jf Kennedyˋs fredspris mænd af mod.

1 . Hahn: – Salg er en Farummodel

2. Nu skal alle ledige have værdig sagsbehandling

3. Hahn undrer sig over pris for nedrivning af   forsamlingshus.

4. Hahn: Direktørjob er kammerateri

5. AffaldPlus’ egen mand kritiserer lukning af genbrugspladser

6. AffaldPlus sender plastik ud på markerne

7. Ældreminister skal kigge på plejehjemsbesparelser i Vordingborg

8. Pressede politikere vil lade ældre blive i sengen.

9

Miljøudvalget 2012-13
MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt
Folketingets Miljøudvalg Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-4401-00234 Den 10. april 2013
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 15. marts 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 254 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Christensen (DF).
Spørgsmål nr. 254 (alm. del)
Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Heino Hahn om tilslutningbidrag
til spildevandsledning set i lyset af Højesterets dom af 5. februar 2003 om spildevandsanlægget i Søster Svenstrup, jf. MIU alm. del – bilag 216 (internt bilag).
Svar
Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen. Styrelsen oplyser følgende om de gældende regler for opkrævning af tilslutningsbidrag:
”For ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet den fælles kloak, eller tidligere er pålignet et tilslutningsbidrag, fremgår det af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at grundejeren har pligt til for egen regning at tilslutte sig den fælles kloak fra det konkrete tidspunkt, som kommunen har fastsat over for grundejeren.
For ejendomme, der allerede er tilsluttet den fælles kloak, fremgår det af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. § 2, stk. 1, at der som hovedregel ikke kan opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab (som det hedder efter 1. januar 2010) eller et offentligt spildevandsanlæg (som det hed før 1. januar 2010).
Reglen om, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag over for borgere, der allerede er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg/et spildevandsforsyningsanlæg, er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsen vejledning om Betalingsregler for spildevandsanlæg, jf. vejledning nr. 3 fra 2001. Vejledningen hører i dag under Naturstyrelsen og er videreført uændret.
I forhold til afgrænsningen af et offentligt spildevandsanlæg over for et privat spildevandsanlæg kan det bemærkes, at det frem til 1. januar 2010 fremgik af miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 7, at der ved offentlige spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Fra den 1. januar 2010 blev bestemmelsen som følge af vandsektorlovens ikrafttræden ændret, så det fremgår, at spildevandsanlæg etableret af kommunalt ejede spildevandsforsyningsselskaber som led i et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen er private, selv om de drives og vedligeholdes af spildevandsforsyningsselskabet.
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk

Det er kommunerne eller spildevandsforsyningsselskaberne, der pålægger tilslutningspligt og opkræver tilslutningsbidrag. Hvis der pålægges en grundejer tilslutningspligt til kloak i større udstrækning, end hvad der er fastlagt mulighed for i lovgivningen, vil der kunne opstå spørgsmål om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget til grundejeren. I den forbindelse vil der endvidere skulle tages stilling til, hvorvidt eventuelle tilbagebetalingskrav vil være forældede.”
Ida Auken / Thorbjørn Fangel

Miljøudvalget 2012-13
MIU Alm.del Spørgsmål 254 Offentligt
Miljøudvalget
Til: Miljøministeren Dato: 15. marts 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
MIU alm. del
Spørgsmål 254
Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Heino Hahn om tilslutningbidrag til spildevandsledning set i lyset af Højesterets dom af 5. februar 2003 om spildevandsanlægget i Søster Svenstrup, jf. MIU alm. del – bilag 216 (internt bilag).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Christensen (DF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rene.Christensen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt formand
1/1

8.Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 337 Offentligt
9 punkter til Trafikudvalget
Vedrørende sagen om Bane Danmark ikke ønsker at beregne på ny storstrøms forbindelse.
1. Den bedste løsning er nok at dele godstog og personvogntog op. (Den same måde som i Frankrig). Det vil sige godstog – lastbiltog langs motorvejen mellem Køge og Rødby vi af Farø. Det er med at holde de store mængder farlig gods væk fra byerne.
2. Jeg havde gerne set alle tog langs motorvejen men dette vil ødelægge Næstved og Nykøbing F som stor byer.
3. Personvogntog over Næstved Vordingborg tunnel til Masnes ø og videre til Falster i tunnel. Hvorfor så tunneler grunden er der er store problemer med sidevind i dette område.
4. Skinne til Personvogntog nettet er billig på grund at vægten ikke er den samme som godsvogne og holder længer. Systemet bruges i Frankrig hvor der køres 350 km/t
5. Storstrømsbroen bør udskiftes. Det er nu 2 år hvor det tilrådes kun at sejle under på mitten af broen. Grund er at der er risiko der falder beton stykker ned fra broen. Broen er fra tredverne og der ofres mange penge på vedligeholdelse vær år på broen. Men den er bare slidt op og vi er heldige hvis den holder til Femern tunnelen står færdig. Jeg har været til møde med D/B fra tyskland og de udtrykker at Danmark bør finde en løsning med storstrømsbroen ellers udvider de ikke til to spor på femernsunbroen eller laver el til Lübeck.
6. Lastbiler transit bør køre på lastbil tog som i alperne. Dette kunne spare udvidelse af køgebugt motorvejen.
7. Hvordan skal alt dette så betales? Vej skatter som i andre lande (Vinnetta) Vi som Dansker er jo ren til grin når vi betaler dyr vægtafgift og udlændinge bare slider vores vejnet ned.
8. Hvis vi skal tænke på CO2 er løsningen med lastbiler på banen noget der rykker. Hvis en Lastbil køre fra Rødby til Malmø kan man sætte 15 lastbiler på banen og der udledes stadig mindre CO2. Hvad siger vognmændene så. Prisen bør være det samme som vej skatten, cheføren holder sin viletid på toget og kan forsætte rejsen.
9. Bane Danmark og Vejdirektoratet bør tale sammen om de 500-600 flere vogntog der vil komme mere mellem Malmø og Rødby.
Heino Hahn
Svalevej 3 4773 stensved

Kommunalbestyrelsesmedlem

Vordingborg